โปรแกรม คุณหมิง-ตาลี่-ลี่เจียง 5 วัน
วันแรก กรุงเทพฯ  - คุณหมิง  - ต้าลี่  

08.30  น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAY (TG)  เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

10.55 น.   เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG  612

14.05 น.      ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิทำให้ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ต้าลี่โดยรถบัสปรับอากาศชมความงามของสองข้างทางเมือง ต้าหลี่ หรือ ต้าลี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล ยูนนาน ซึ่งเป็นมณฑลชายแดน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นเขตชุมชนของชนชาติไป๋ซึ่งเป็นชนชาติส่วนน้อยชนชาติหนึ่งของจีนประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ที่เมืองต้าหลี่ได้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์กำลังบานสะพรั่ง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดี  เดินทางถึงเมืองต้าหลี่...

เย็น       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  ... พักที่   REGENT  HOTEL   หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ต้าลี่ – เจดีย์สามองค์ - ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  นำท่านชม เจดีย์สามองคแห่งเมืองต้าหลี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เจดีย์สามองค์นี้มีสีขาวทั้งหมด สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1000 ปีที่แล้ว เจดีย์องค์หลักมีชื่อ  ว่าเจดีย์ "เชียนหลินถ่า" สูงประมาณ 70 เมตร มี 16 ชั้น ตามบริเวณสองข้างของเจดีย์องค์หลักมีเจดีย์ขนาดเล็กสร้างอยู่เคียงกันด้านละแห่งเจดีย์สามองค์นี้มีรูปทรงที่สอดรับกลมกลืนกัน มีความสวยงามเป็นยิ่งนัก....

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยสู่เมืองลี่เจียง ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง หุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ชมยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนในฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิช่วงต้นๆ ...เมืองลี่เจียงเมืองโบราณลี่เจียงตั้งอยู่ในอำเภอ ปกครองตนเองชนชาติน่าซีแห่งลี่เจียงในมณฑลยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นเมืองที่เริ่มสร้างตั้งแต่ปลายราชวงศ์ซ่ง และต้นราชวงศ์หยวน (ช่วงปลายศตวรรษที่13) เมืองนี้อยู่บนที่ราบสูงยูนนานและกุ้ยโจวที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน 2400 เมตร มีพื้นที่กว้าง 3.8 ตารางกิโลเมตร เป็นตลาดและเมืองสำคัญที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบัน มีชาวเมืองกว่า 6200 ครอบครัว รวม 25000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวน่าซี  มีชาวเมือง ร้อยละ 30 ยังคงประกอบอาชีพผลิตเครื่องศิลปหัตถกรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมและการค้า เช่น เครื่องทองเครื่องเงิน หนังสัตว์ สิ่งทอและเหล้า เป็นต้น  จากนำท่านเดินทางสู่ "เอ้อหลงถาน” หรือ “บึงมังกรดำ” ชมความงามของอุทยานที่กว้างใหญ่  และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพวิวทิวทัศน์ ของเทือกเขาหิมะ มังกรหยก ให้เห็นได้อย่างชัดเจนในวันที่ท้องฟ้าโปร่งใส  นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงามและชัดเจนอีกด้วย  นำท่านชม เมืองเก่าลี่เจียง (ต้าเอี้ยนเจิ้น) ประชากรของลี่เจียงส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าน่าซีอาศัยอยู่ตั้งแต่ราชวงศ์ซ้อง ในบริเวณที่มีลักษณะคล้ายหินฝาหมึกจีนโดยมีแม่น้ำล้อมรอบ ทางตะวันตกมีภูเขาซีซาน ทางเหนือมีภูเขาเซียงหมิงซาน ถนนหนทางปูด้วยหินอู่ฮัวสือ อันมีจุดเด่นคือ ฤดูฝนจะไม่มีดินเล อะและฤดูร้อนก็จะไม่มีฝุ่น อีกทั้งเป็นเมืองที่ไม่มีกำแพงล้อมรอบ นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย

เย็น       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ... พักที่ Shiner Lijiang   HOTEL หรือเทียบเท่า

 วันที่ 3 ลี่เจียง - ทุ่งหญ้าหวินซานผิง(กระเช้าเล็ก) – โชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก - ต้าลี่

เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ทุ่งหญ้าหวินซานผิง ซี่งมีต้นสนอายุกว่าพันปี  เป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีสูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 3,000 เมตร โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ และป่าสน บางครั้งท่านสามารถพบเห็นฝูงจามรี เดินเล็มหญ้าอยู่ในท้องทุ่งท่ามกลางบรรยากาศ อันเย็นสบายเป็นธรรมชาติและจากที่นี่ท่านสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจนมองดูคล้ายมังกรนอนหลับบนก้อนเมฆ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... จากนั้นนำท่านชมอุทยานน้ำหยก (อวี้สุ่ยไจ้) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง และเป็นที่แสดงถึง วัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซีภายในอุทยานประกอบด้วย ประตูสวรรค์ มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อ ข้างซ้ายหมายถึง แม่ และน้ำตกมังกร ซึ่งไหล่ลงมาลดหลั่นกันเป็น 3 ชั้น ชั้นแรก ชื่อ มังกรออกถ้ำ, ชั้นสอง ชื่อ  มังกรเล่นน้ำ และชั้นสามชื่อ มังกรโบยบิน นอกจากนี้ยังมีต้นไม้เทวดาอายุกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นด้วย.... ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้...

เวลาประมาณ 13.30น      พาท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญโดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง นำท่านเดินทางกลับเมืองต้าลี่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม. 

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก... พักที่  REGENT  HOTEL   หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ต้าลี่ – เมืองโบราณต้าลี่ กำแพงโบราณ - คุนหมิง

เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองเก่าต้าลี่ ท่านจะได้ชมบ้านเรือนร้านค้าต่างๆ ตลอดจนชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาติกลุ่มน้อย เรียกว่าชาวนาซี ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นของพื้นเมือง ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามสองข้างทาง และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต้าหลี่และลี่เจียงรวมไปถึงชนกลุ่มน้อยที่  อาศัยอยู่ในแถบมณฑลยูนาน จากนั้นให้ท่านอิสระถ่ายรูปคู่ กำแพงโบราณ (ต้าหลี่กู่เฉิง) กำแพงต้าหลี่นี้สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงโดยมีกำแพงเมืองล้อมรอบ (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที )

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองคุนหมิง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.  นำท่านสู่ร้านนวดเท้าสมุนไพร ขึ้นชื่อแห่งเมืองคุนหมิง การนวดกดจุดฝ่าเท้าเป็นการช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายดีขึ้น ส่งผลให้มีการขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์และปรับสภาวะสมดุลของร่างกาย ทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกสบาย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้า ที่ตลาดค้าส่ง คล้ายกับโบ๊เบ๊ บ้านเรา ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่กาย เครื่องประดับ ไม่ว่าเป็น ถุงน่อง ถุงเท้า เลกกิ้ง ฯลฯ

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...พักที่ GREEN LAND HOTEL KUNMING หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 คุนหมิง – วัดหยวนทง - ช้อปปิ้ง -  กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเที่ยว ชมวัดหยวนทง เป็นวัดศาสนาพุทธที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของคุนหมิง สร้างขึ้นในราชวงศ์หยวน วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและมีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปีซึ่งเป็นวัดของนิกายมหายาน ถือได้ว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิงซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมและพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทยที่วัดหยวนทงโดย ฯพณฯ ท่านพอ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นำมาถวายที่วัดนี้เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ไทย-จีน พร้อมชมศิลปะจีนที่งดงาม

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง

15.20 น.    เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสารการบิน TG 613
16.35 น.    เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม                    

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ //ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าวีซ่าจีน แบบปรกติ 4 วันทำการ กรณีท่านนำส่งเอกสารในการยื่นวีซ่าล้าช้า (ควรนำส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ) ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณียื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เพิ่มค่าวีซ่าท่านละ 900.- /กรณียี่นวีซ่าด่วน 1 วัน เพิ่มค่าวีซ่าท่านละ 1200.-
 • ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ตรวจเช็ค ณ วันที่ 15 พ.ค.51.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม        

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 • ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มี
 • ค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
 • **เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคาทัวร์แบบพิเศษ บริษัทฯมิได้รวมค่าทิปต่างๆไว้ในราคาขาย ซึ่งท่าน ควรทิป ไกด์ และคนรถท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์เพื่อเป็นสินน้ำใจตามหลักสากล ประมาณ 600-800 บาท สำรองที่นั่ง
  ****  กรุณาสำรองที่นั่งเพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000.- และชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรณีท่านมิทำการติดต่อเพื่อชำระส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางโดยมิแจ้งล่วงหน้า

เอกสารวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ

  สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ

  • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
  • นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้//นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้เพื่อยื่นวีซ่านำรูปที่ เป็นกระดาษสติกเกอร์  หรือ  รูปที่ใช้กระดาษปรินซ์จากคอมพิวเตอร์

   หมายเหตุ

  • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ อาทิเช่น การประท้วง เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ,เที่ยวบินล่าช้า / บริษัทสามารถแจ้งยกเลิกการเดินทางได้ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่บริษัทไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจาก มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15 ท่านและหากท่านยังประสงค์จะเดินทางต่อบริษัท จะจัดสรรหาเส้นทางอื่นหรือเส้นทางเดิมให้ท่านในคณะต่อไป / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดย มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1000000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3% *** ห้ามนำของเหลวขึ้นเครื่อง****

  • ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำของเหลวทุกชนิดที่มี ความจุเกิน 100 มิลลิลิตร  ขึ้นอากาศยาน

  • ภาชนะที่บรรจุของบรรจุของเหลวต้องเป็น ภาชนะลาสติกใสที่สามารถ เปิด – ปิดได โดยภาชนะดังกล่าวต้องมีความจุไม่เกิน 1 ลิตร และต้องถูกปิดผึกอย่างสมบูรณ์

  • หลังจากผ่านเครื่อง เอกซ์เรย์แล้ว ภาชนะพลาสติกใสต้องถูกตรวจสอบด้วยสายตาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้โดยสาร หนึ่งคนสามารถ นำภาชนะพลาสติกขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ใบเท่านั้น

  • มาตรการนี้ไม่รวมถึงยารักษาโรค นม และอาหารของเด็กทารก รวมทั้งอาหารชนิดพิเศษสำหรับผู้ป่วย